สสส. รับรางวัล “องค์กรขับเคลื่อนที่อยู่อาศัย” ในวันที่อยู่อาศัยโลก ปี 66 เดินหน้ายกระดับชีวิตคนไร้บ้าน-สูงวัย-คนพิการ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    รมว.พม. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ สสส. องค์กรขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยไทย ใน “วันที่อยู่อาศัยโลกปี 66” เดินหน้าสานพลังภาคีฯ พัฒนานวัตกรรมที่อยู่อาศัย คนไร้บ้านสูงวัยคนพิการ เฝ้าระวังความรุนแรงในชุมชน ยกระดับชีวิตไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

                    เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2566 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในงานวันที่อยู่อาศัยโลกปี 2566 (World Habitat Day 2023 ) ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจชุมชนที่ยืดหยุ่น: เมืองที่ขับเคลื่อนความเจริญเติบโตและการฟื้นฟู” โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวง พม. เป็นประธาน พร้อมปาฐกถาพิเศษ “การพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองท่ามกลางแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (Megatrend) และความท้าทายของประเทศไทย” และนำเสนอสาส์นจากผู้แทน UN-Habitat โดย Executive Director (Mrs. Maimunah Mohd Sharif)

                    จากนั้น เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ สำหรับผู้ที่สนับสนุนด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศไทย จำนวน 35 รางวัล โดยมี นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมรับรางวัล

                    นายวราวุธ กล่าวว่า “วันที่อยู่อาศัยโลกเกิดขึ้นโดยองค์การที่อยู่อาศัยแห่งสหประชาชาติ (UN – HABITAT) เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ตระหนักถึงสิทธิพื้นฐานการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมของประชากรทุกคน ปีนี้ พม. กำหนดนโยบายตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 (Smart Housing)” ตั้งเป้าหมาย 1,300,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ บูรณาการหน่วยงานพัฒนาที่อยู่อาศัย ของ พม. และภาคีเครือข่าย นอกจากนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีภารกิจสำคัญพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึงปรับที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ เป้าหมายปรับปรุง จำนวน 132,700 หลัง ดำเนินการเรียบร้อย (พ.ศ. 2560-2566) 21,231 หลัง ส่วนกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.)  มีเป้าหมาย จำนวน 447,618 หลัง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (พ.ศ. 2560 – 2566) 34,528 หลัง เพื่อคนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในปี 2579”

                    นางภรณี กล่าวว่า “ที่ผ่านมา สสส. และภาคีเครือข่ายดำเนินการพัฒนานวัตกรรมและขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างโอกาสการมีที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะประชากรที่มีความเปราะบางครอบคลุมในหลายประเด็น เช่น สิทธิการมีที่อยู่อาศัยคนไร้บ้าน  โครงการที่อยู่อาศัยคนละครึ่ง ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรูปแบบแชร์ค่าเช่าระหว่างคนไร้บ้านและ สสส. ภายใต้เงื่อนไขการเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ เพื่อส่งรายได้คืนกองทุนหมุนเวียนของโครงการห้องเช่าคนละครึ่งที่พึ่งคนไร้บ้าน เปิดโอกาสให้คนไร้บ้านอื่น ๆ มีกองทุนสำหรับจ่ายค่าเช่าบ้านต่อไป ช่วยลดจำนวน ป้องกันการเกิดคนไร้บ้านหน้าใหม่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สสส. ได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (Universal Design Center : UDC ) ในมหาวิทยาลัย 12 แห่ง ให้ความรู้ในการออกแบบ และปรับสภาพบ้านพักอาศัยที่เหมาะสม ปลอดภัยต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ  ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการเฝ้าระวังความปลอดภัย ป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อผู้หญิง ครอบครัวในระดับชุมชน ร่วมกับมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล รางวัลเชิดชูเกียรติฯ นี่ถือเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า การทำงานของ สสส.ในช่วงที่ผ่านมา และอนาคต เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ สสส. ที่ขอเป็นหน่วยงานหนึ่งเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่อยู่อาศัยเพื่อคนทุกกลุ่ม ขับเคลื่อนนโยบายทั้งในระดับพื้นที่ และระดับประเทศ สานพลังภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนในการดำเนินงาน สสส. ยินดีร่วมเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดการแลกเปลี่ยน พัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

Shares:
QR Code :
QR Code